Начало Структура
СТРУКТУРА НА ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КЮСТЕНДИЛ

Съобразно Устройственият правилник на Институт по земеделие е с научен състав от 16 сътрудника и е разпределен в 2 отдела: «Селекция, интродукция и сортоизучаване на културните растения» и  «Агротехника, растителна защита и икономика на културните растения». Научноизследователската програма включва изпълнението на 9 научноизследователски проекти, два проекта за двустранно научно-техническо сътрудничество и 2 проекта с Министерството на образованието, младежка и науката. Функционира библиотека и информационен център и обща администрация. Общият брой на щатните бройки е 38. 
Институтът по земеделие е акредитиран от Национална агенция за оценяване и акредитация - София за обучение по образователна и научна степен „доктор” по научни специалности: 04.01.05 – Селекция и семепроизводство на културните растения и 04.01.15 – Овощарство и  по професионално направление 6.2. "Растителна защита".

 

 


Български (България)English (United Kingdom)