Начало Участие в Научен съвет
Участие в Научен съвет
Научен съвет по овощарство и лозарство към Селскостопанска академия - София


  • Определя стратегически направления за научната дейност в направление овощарство и лозарство;
  • Обсъжда и предлага на председателя на Академията за финансиране на научни проекти от бюджета на Академията;
  • Приема годишните отчети за изпълнението на научните проекти;
  • Провежда процедури по Закона за развитието на академичния състав в Република България;
  • Изпълнява и други задачи, възложени му от управителния съвет на Академията, които са свързани с научната и                                                                                                                                                                                                                              образователна степен

 

Доц. д-р Димитър Сотиров, Селекция и семепроизводство на културните растения, ИЗ - Кюстендил

 

Доц. д-р Илияна Кришкова, Овощарство, ИЗ - Кюстендил

 
Научен съвет по растителна защита към Селскостопанска академия - София

  • Определя стратегически направления за научната дейност в направление растителна защита;
  • Обсъжда и предлага на председателя на Академията за финансиране на научни проекти от                                                                                                                          бюджета на Академията;
  • Приема годишните отчети за изпълнението на научните проекти;
  • Провежда процедури по Закона за развитието на академичния състав в Република България;
  • Изпълнява и други задачи, възложени му от управителния съвет на Академията,                                                                                                                                    които са свързани с научната и образователна степен

Доц. д-р Анелия Борисова -Крумова, Растителна защита, ИЗ - Кюстендил