Начало Начало
Понеделник, 19 Май 2014 12:10
с
 

Съобразно Устройственият правилник на Институт по земеделие е с научен състав от 16 сътрудника и е разпределен в 2 отдела: «Селекция, интродукция и сортоизучаване на културните растения» и  «Агротехника, растителна защита и икономика на културните растения». Научноизследователската програма включва изпълнението на 9 научноизследователски проекти, два проекта за двустранно научно-техническо сътрудничество и 2 проекта с Министерството на образованието, младежка и науката. Функционира библиотека и информационен център и обща администрация. Общият брой на щатните бройки е 38. 
Институтът по земеделие е акредитиран от Национална агенция за оценяване и акредитация - София за обучение по образователна и научна степен „доктор” по научни специалности: 04.01.05 – Селекция и семепроизводство на културните растения и 04.01.15 – Овощарство и  по професионално направление 6.2. "Растителна защита".

 

 

Институт по земеделие - Кюстендил е структурно звено на Селкостопанска Aкадемия  - София и е специализирано научноизследователско учреждение за решаване на теоретични и практически проблеми на земеделието, внедряване на български и чужди постижения, оказване помощ на земеделските производители. Той е правоприемник на откритата със Заповед на МЗДИ  № 2646/ 19.12.1929 г. Овощарска опитна станция в гр. Кюстендил.
След откриването си, това научно учреждение се превръща в първото средище не само на практическата, но и на научната овощарска мисъл в страната ни. Тук, през различно време, са работили видни учени в областта на овощарството.
Днес, научните работници и специалисти се стремят да отговорят на всички предизвикателства, поставени пред земеделската наука и практика.

 

 

Институт по земеделие – Кюстендил  предлага посадъчен материал от следните овощни видове по сортове  за  есента на 2020 г.

Ябълка - сортове Флорина,   Мелроуз,  Грени Смит,

Муцу, Фуджи, Пинова, Бребърн, Смути, Пинова, Примера, Елегия

4 лв./брой


Череша - Съмит, Дима, Бинг, Ван, Жълта дроганова, Васиника, Козерска5 лв./брой.

 

Продажбата на посадъчен  материал ще се извършва от 1 ноември.

 

В плодохранилището на Института се продават плодове ябълки - от 0,50 - 1,00 лв/кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СортовеВиламет и Люлин

Почвен тип: Ливадно-делувиална

Схема на засаждане: 2.50 х 0.50 м или 800 растения/da

Напояване: Капково с поливна норма 80% ЕТ

Торене: Поддържат се следните нива на торене с органични торове: N (10-15 kg/da),

P2О5 (8-10 kg/da) и K2О (15-16 kg/da)

Поддържане на почвената повърхност: Черна угар в междуредията

Ключови болести: Fusarium oxysporum и  Fusarium avenaceum.

Ключови неприятели: малинов агрилус (Agrilus aurichalceus), малиново комарче (Resseliella Theobaldi), малинов короебус (Coroebus rubi).

Методи и средства за контрол на вредителите на малината включват:

оценка на риска от заболяване на почвени фитопатогенни гъби на кореновата система и стъблени вредители преди създаване на промишлено насаждение;

използване на повдигната леха за засаждане на културата.

Предимства на технологията:

Намаляват се пръсканията с биофунгициди и инсектициди. За цялостно опазване на насажденията се прилагат три комбинирани пръскания;

Висококачествена биологична плодова продукция с високи вкусови качества и безопасна за здравето на хората;

Опазване на биоразнообразието чрез създаване на провокативни посеви с цъфтяща растителност;

Икономическа ефективност:

Нетен доход  Норма на рентабилност

Люлин 2376 lv/da                 234%

Виламет 2210 lv/da                193%

 

Научният продукт може да бъде използван от производители или кооперативни сдружения,  занимаващи се с производство на биологични плодове от  малини.

 
Български (България)English (United Kingdom)
Банер

Актуално